TypePostAuthorRepliesLast updated
Blog entryعشق من، وجود من، ره من، واین دل من مسعود از امریکا02 years 49 weeks ago
Blog entryز این شورش بشریت، در عمق ظلمت، آزادم کن، ای برادر، آزاد مسعود از امریکا02 years 49 weeks ago
Blog entryعشق به ایران، ملت ما، خاک ما، وجود ما مسعود از امریکا02 years 49 weeks ago
Blog entryگر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشد مسعود از امریکا02 years 49 weeks ago
Blog entryسعدی یک طرف ، مولانا طرفی دگر، روحت در وسط، چیز دگر نخواه ای برادر، چیز دگر نخواه مسعود از امریکا22 years 49 weeks ago
Blog entryاعتیاد به غذا Monda143 years 4 weeks ago
Articleخشم LalehGillani133 years 19 weeks ago
Single Page or IOTDAbbas Kargar Javid mehrdadm253 years 21 weeks ago
Blog entryBasiji crimnals identified HATEIRI73 years 21 weeks ago
Blog entryThe future is bright Jahanshah Javid253 years 22 weeks ago
Blog entryاین شکـاف در رهبـران جمهوری اسلامی - هر روز گستـرده تر، و عميـق تر مسعود از امریکا13 years 23 weeks ago
Blog entryعباس کارگر جاوید - قـاتل ندا اقا سلطان مسعود از امریکا43 years 23 weeks ago
Blog entryدرخت ازادی که ٥٦ سال پیش قطع شد، دوباره جوانه زده است - از کودتا بر ضد مصـدق، تا جنبـش ازادی کنـونی مسعود از امریکا13 years 23 weeks ago
Blog entryجناب هاشمی رفسنجانی - این جنبـش ازادی مصممانه جلـو خواهد رفت، و یقینا پیـروز خواهـد شد مسعود از امریکا53 years 23 weeks ago
Single Page or IOTDRafsanjani's warning Jahanshah Javid183 years 23 weeks ago
Blog entryقانـون اساسی - جمهـوری دموکراتیـک ازاد (سکـولار) ایـران مسعود از امریکا13 years 23 weeks ago
Blog entryتقاضا از تجـار و کاسب گـران وطـن دوست - اعتصـاب شما لازم است مسعود از امریکا93 years 24 weeks ago
Blog entryپیغـام به پاسـداران و بسیجـی ها - عـدالت در مورد شمـا اجـرا خواهد شد مسعود از امریکا33 years 24 weeks ago
Blog entryجهت طبیعـی ایـران عزیز - ازادی بیشتر، و فرهنـگ پر گوهـر مسعود از امریکا13 years 24 weeks ago
Blog entryدروغـی که نمی شود پنهانـش کرد - حمـاقت محـض مسعود از امریکا23 years 24 weeks ago
Blog entryبسی خوشحـال - از بین رفتن این جمهـوری اسلامی مسعود از امریکا13 years 25 weeks ago
Blog entryای حیلـه گر مکـار - از دست ما فرار نخواهی کرد مسعود از امریکا23 years 26 weeks ago
Articleجبهه بندی LalehGillani143 years 26 weeks ago
Blog entryاغاز منحـل شدن - جمهوری اسلامی مسعود از امریکا93 years 27 weeks ago
Blog entryاستقـامت - در مقابله با ظلم و ستم مسعود از امریکا33 years 27 weeks ago
RECENT CONTRIBUTIONS
TitleTypeDatesort icon
دوستی و مردانگی ... در عشق و عاشقیblogMar 18, 2009
جاوید باد ایرانblogMar 19, 2009
رفاقتblogMar 19, 2009
مولاناblogMar 19, 2009
عدالتblogMar 20, 2009
عشقblogMar 20, 2009
فرخنده باد نوروزتانblogMar 20, 2009
ازادی برای زنان ماblogMar 21, 2009
ایمان و اعتقادblogMar 22, 2009
بخشش و گذشتگیblogMar 22, 2009
عقل و عقالتblogMar 23, 2009
خواست الهیblogMar 23, 2009
سرنوشتblogMar 23, 2009
عشق برادریblogMar 24, 2009
کوروشblogMar 25, 2009
قاتی کردن دین و مذهب، با حکومت و سیاستblogMar 25, 2009
به یاد مصدقblogMar 26, 2009
ايــران بـزرگ: ایران، تاجیکستان، ازبکستان، اذربایجان، کردستان، و غیرهblogMar 27, 2009
زرتشت - اولین پیامبر ایرانیblogMar 28, 2009
اتحاد ملی - بین ایــرانیانblogMar 29, 2009
حکیم عمر خیــام - نابغه نیشابورblogMar 30, 2009
خودکشـیblogMar 31, 2009
عشق به زن ایرانی - نصیحت پدریblogApr 01, 2009
نابغـگی (و نبوغ) - حیوانـی وحشیblogApr 02, 2009
عشق به لیلـی - فدای مجنـونblogApr 03, 2009
پهلوانان افسانه ای ایـران - در دل شاهنـامهblogApr 03, 2009
دریای مازنـدران - بحر خـزرblogApr 04, 2009
شکنجــهblogApr 05, 2009
روز رستاخیـز - عیسـی مسیحblogApr 06, 2009
اصلاحات و تجـدد دینی و فرهنگی در اسـلامblogApr 07, 2009
'مخالـفت' با عقیـده - 'احتـرام' به مخالـف blogApr 08, 2009
جنـون و دیوانـگیblogApr 11, 2009
روز رستاخیـز - عیسـی مسیحblogApr 12, 2009
عقـده ناجـی بشریت داشتنblogApr 13, 2009
حقیقـت چیست - واقعیـت کجاستblogApr 14, 2009
به یـاد دکتر مجتهـدیblogApr 15, 2009
اراده و مقصـود ما - برای ایـران عزیـز blogApr 16, 2009
دل ارا دارابـی - اعدام بی گنـاهblogApr 17, 2009
تقاضـای بخشـش - از فرزنـدان مرحومblogApr 19, 2009
این سعـادت چیست - ان نعمـت کجاستblogApr 20, 2009
یکتـا بودن با خداونـد - مـن و اوblogApr 21, 2009
نامعلومـاتblogApr 22, 2009
ادیـان - کدام بهتـر; و، کدام بدتـرblogApr 22, 2009
کدام بهتـر است - انسـان بودن; و یا، مذهبی بودنblogApr 24, 2009
دوستـی و رفاقـت - معرفـت و مـروتblogApr 25, 2009
شـادی دل - نعمـت خداییblogApr 26, 2009
قصـد خداوند - مقصـود ماblogApr 27, 2009
امیـد - در تاریکیblogApr 29, 2009
ایـران بزرگ - ایرانشهـر سومblogApr 30, 2009
اعـدام دل ارا دارابی - پس از قـول دو ماه تعویقblogMay 03, 2009
این هـدف چیست - ان نشانـه کجاستblogMay 04, 2009
ثـروت ... و یا، قـدرتblogMay 05, 2009
انتخابـات ازاد یا خیمـه شـب بـازیblogMay 08, 2009
عشـق مـادر ... کـه وجـودم از تـوستblogMay 09, 2009
قیـاس ضـد و نقیـض - معنـای ان چیـستblogMay 11, 2009
داشتـن امیـد - در لحـظه ناامیـدیblogMay 12, 2009
تجـزیه ایـران عزیز - پیغـام به دشمنـان ایـرانblogMay 12, 2009
پرستـش خداونـد - عشـق به ایـرانblogMay 13, 2009
مصمـم - با ایمـانblogMay 15, 2009
هـر چه کاشتـی - به عمـل خواهـد امدblogMay 16, 2009
ایـن راه - ایـا راه درسـتblogMay 17, 2009
پـایداری کـردن - در ره موفقیـتblogMay 19, 2009
دست خداونـد دراین دنیـا - باشـد دست مـاblogMay 22, 2009
ارامش فکـر - اسایش اعصـابblogMay 23, 2009
نیـروی زنـدگی - Ch'iblogMay 26, 2009
امید در ره راستی - نا امید مشو ای برادر (انتخابات در ایران)blogJun 13, 2009
درود بر جوانـان ما - ظلـم و ستـم عاقبتی نداردblogJun 14, 2009
راهپیمـایی در ره عدالـت - حقـم را دهblogJun 15, 2009
به یاد کشته شدگان - در ره ازادیblogJun 18, 2009
رویایی بس زیبا، و قشنگ - جمهوری اسلامی دگر نباشدblogJun 19, 2009
استقـامت - در مقابله با ظلم و ستمblogJun 20, 2009
اینده ایـران عزیز - دموکراسی کامل، با تمام ازادیهاblogJun 21, 2009
اغاز منحـل شدن - جمهوری اسلامیblogJun 22, 2009
ای حیلـه گر مکـار - از دست ما فرار نخواهی کردblogJun 30, 2009
بسی خوشحـال - از بین رفتن این جمهـوری اسلامیblogJul 03, 2009
دروغـی که نمی شود پنهانـش کرد - حمـاقت محـضblogJul 09, 2009
جهت طبیعـی ایـران عزیز - ازادی بیشتر، و فرهنـگ پر گوهـرblogJul 10, 2009
تقاضا از تجـار و کاسب گـران وطـن دوست - اعتصـاب شما لازم استblogJul 12, 2009
پیغـام به پاسـداران و بسیجـی ها - عـدالت در مورد شمـا اجـرا خواهد شدblogJul 13, 2009
قانـون اساسی - جمهـوری دموکراتیـک ازاد (سکـولار) ایـرانblogJul 15, 2009
جناب هاشمی رفسنجانی - این جنبـش ازادی مصممانه جلـو خواهد رفت، و یقینا پیـروز خواهـد شدblogJul 17, 2009
درخت ازادی که ٥٦ سال پیش قطع شد، دوباره جوانه زده است - از کودتا بر ضد مصـدق، تا جنبـش ازادی کنـونیblogJul 19, 2009
عباس کارگر جاوید - قـاتل ندا اقا سلطانblogJul 20, 2009
این شکـاف در رهبـران جمهوری اسلامی - هر روز گستـرده تر، و عميـق ترblogJul 21, 2009
عشق من، وجود من، ره من، واین دل منblogJan 09, 2010
گر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشدblogJan 11, 2010
ز این شورش بشریت، در عمق ظلمت، آزادم کن، ای برادر، آزادblogJan 11, 2010
عشق فردوسی، خاک میهن، دلیران رستم، ایران ازادblogJan 12, 2010
عشق لیلی، بر سر مجنون، ز این دل عاشق، ای خداوند، کجاییblogJan 13, 2010
سعدی یک طرف ، مولانا طرفی دگر، روحت در وسط، چیز دگر نخواه ای برادر، چیز دگر نخواهblogJan 14, 2010
عشق به ایران، ملت ما، خاک ما، وجود ماblogJan 15, 2010
همت کن، و کمک به هم میهن، در همه چیز، و همه جاblogJan 16, 2010
ایران بزرگ، میهن ما، ایران ازاد، خواسته ماblogJan 17, 2010
من عاشق، هر کلمه، ز این شاهنامه، و لبان فردوسیblogJan 18, 2010
دین و ایمان، در دل نگه دار، حکوت نیست ان دوست، بر کثافت ان زنیblogJan 19, 2010
لب بر لبان عاشق، مولانا در بین ماblogJan 20, 2010
هفت نصیحت مولاناblogJan 21, 2010
من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکنblogJan 21, 2010
بوستان در یک دست، گلستان در دست دگر، ز این دیوان شمس در قلب، رها باش ای برادر، بس رهاblogJan 22, 2010
گر دوزخت بود دوستی، صد به از فردوس دشمنی، قدم بردار، ای برادر، ز ان راهblogJan 23, 2010
گر ازادی کامل نباشد، نیست استقلال، ای برادر، گول مخور، تا وجدانت، اتش گرفتهblogJan 25, 2010
عشق میهن, جایگزین هچ نباشد, ز این عالم انسانی, فداکار باش, و بر دل گیر, ای شیر مرد, تو کجاییblogJan 30, 2010
بوستان در یک دست، گلستان در دست دگر، ز این دیوان شمس در قلب، رها باش ای برادر، بس رهاblogFeb 16, 2010
گر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشدblogFeb 17, 2010
مولـوی - "چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم"blogFeb 21, 2010