ارامش فکـر - اسایش اعصـاب

ارامش فکـر - اسایش اعصـاب
by مسعود از امریکا
23-May-2009
 

در نظر ایزد، گر نباشد رهی، چه ما را به
  در راه مروت، گر نباشد دست یار، بگو ای برادر، چه ما را به

گر تو قدمی نهی، و لیکن، هر ره دشوار، باشد بسی پنهان
  ای یار معرفت، هر دو راهی، یک ره بیش نباشد درست، بگو چه ما را به

ایران بزرگ، ایران کهن بود، و لیکن، در دل ما همیشه پیدا
  در دل، و جان و قلب، باشد سلامتی فکر، این بدان، بس به من گو، چه ما را به

گر رنج بری، از عذاب روح، و درد اعصاب فکر
  ای برادر، این بدان، این عظمت در تو، تنگ شده، رهایش کن، و به من گو،  چه ما را به

در اخر سخن، این بشنو، که در سلامت روحت، و ان جسم تنت که باشد
  نه در اینجا، و نه در انجا، بلکه در درون خود، یاب ان ارامش، و به من گو، چه ما را به

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

ارامش فکـر - اسایش اعصـاب

مسعود از امریکا


Peace Of Mind