بخشش و گذشتگی

بخشش و گذشتگی
by مسعود از امریکا
22-Mar-2009
 

از لبانم بر زنی، ای دوست یارم
                   در عشق و محبت، بر کنی عشاق مالم

در مردی و مردانگی، ایزد مکرد روز
                  کاین حرف را شنو، ای دوست من، ای جان من، یارم

 عشق من، بخشش کار حوریان نیست 
                  بر کن این جامه، گذشت کن، پاک کن این دل، یارم

 کاین شاعر عاشق، گر بیند خواب الهی
                  کینه را پاک کن ز دلت، ای عشق من، جانم

در دوستی و معرفت، پیوسته ره ایزد گیر
                 کاین عشق مروت، پاک کنت کینه ز دل، ای جان من، یارم

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا