هـر چه کاشتـی - به عمـل خواهـد امد

هـر چه کاشتـی - به عمـل خواهـد امد
by مسعود از امریکا
16-May-2009
 

در جمال معرفت، ایزد گوید، که مرا به
  این لطف عزیزان، کاین ریشه اش پر محبت، ایزد گوید، که مرا به

از هر زمان، نقد شود، که عالم این دنیا شود باز
  در راه نیکی، هر قدمی بگذار، هیچ فراموشت مکن، ایزد گوید، که مرا به

در این اعمال، هر قدمی در راه عدالت، قدم ز ره ایزدی بود
  در این زندگی ما، هر قدمی شد برداشته، در راه نیکی، ایزد گوید، که مرا به

ای دوست من، انسان باش، و در ره مروت، هیچ قدمی کسر
  کاین لطف الهی، همراهت باشد، هر تخم محبت، برگردت به تو، ایزد گوید، که مرا به

در اخر سخن، ای برادر، به یاد داشته باش، در این زمین خدایی
  گر خوبی کاری، بر گردد خوبی، و گر ستم، ستم گیری، ایزد گوید، که مرا به

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

شازده جان

مسعود از امریکا


 این از اون کشت و کارهاست، که تا ١٨-١٧ سال قراره برات درد سر باشه - قربانت!

 

 


Shazde Asdola Mirza

Thanks Masood jaan: here is a light poem for a smile.

by Shazde Asdola Mirza on

شکم دختر همسایه چو آمد به جلو،

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو!


مسعود از امریکا

هـر چه کاشتـی - به عمـل خواهـد امد

مسعود از امریکا


Thou Shalt Reap, What Thou Have Sown