این سعـادت چیست - ان نعمـت کجاست

این سعـادت چیست - ان نعمـت کجاست
by مسعود از امریکا
20-Apr-2009
 

این چیز، که گو یندش نعمت، و ان سعادت، بس کجاست
  ان برکت عالم، و ان سعادت، بر من گو، این چیست، و ان کجاست

ایا در علمست و دانش، و یا در ان مال و اموال
  بس ندانم، ای خداوند، کاین نعمت چیست، و ان سعادت کجاست

این شاعر، بس تفکر، پر ز اندیشه، و لیکن جایی نرسید
  ای خداوند، در پی ان باشم، کاین سعادت چیست، و ان نعمت کجاست

از خدایم، بس بپرسم، که ای پروردگار عالم، بر من روشن کن
  بس ندانم، کل عاجزم، بر من گو، کاین سعادت چیست، و ان نعمت کجاست

خداوندا، بر من گفتی، ای بنده بیچاره ام، بس زجر مکش
  کاین سعادت در من است، و ان نعمت من به تو، جای دگر نجو، و گو ان کجاست

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

این سعـادت چیست - ان نعمـت کجاست

مسعود از امریکا


What IS OUR BLISS; And, Where To Find It