جهت طبیعـی ایـران عزیز - ازادی بیشتر، و فرهنـگ پر گوهـر

جهت طبیعـی ایـران عزیز - ازادی بیشتر، و فرهنـگ پر گوهـر
by مسعود از امریکا
10-Jul-2009
 

هر شکاف، هر اختلاف، بیشتر و بیشتر
جلو خواهد امد، در معرض تمامی، که ببینند، اتحاد نیست، بیشتر و بیشتر

این جمهوری اسلامی، با فشار، و با زور
سی سال، تحمیل بر مردم، خفقان ان، سیاهی ان، بیشتر و بیشتر

مردم ایران، همیشه اول ایرانی، بعد مسلمان، زرتشتی، و غیره
دین محترم، و لیکن نه تسلیم ان، بلکه پا به پای بقیه احوال، ما ایرانی اول، بیشتر و بیشتر

این جوانان ما، نه شاه را به یاد دارند، و نه ان ساواک
فقط ز جر و ستم، از این دین اعرابی، ازادشان کن، فرهنگشان ده، بیشتر و بیشتر

در اخر سخن، به یاد داشته باش، ای برادر
این تمدن ما، این ایران عزیز، عظمتش در ازادی بود، و در فرهنگ، نه در دین و مذهب، بس بیشتر و بیشتر

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

جهت طبیعـی ایـران عزیز - ازادی بیشتر، و فرهنـگ پر گوهـر

مسعود از امریکا


The Natural Progression Of Our Beloved Iran; More Freedom, And The Development Of Our Wonderful Culture