ازادی برای زنان ما

ازادی برای زنان ما
by مسعود از امریکا
21-Mar-2009
 

 ای خواهر، مادرم، عشق تنم
            بوسه زن بر لبانم، ای جاودان، ماه سرم

کاین شرم بود، ز این رفتار وقیح بر تو
           کاین حجاب، و النقاب، بر سر کنی ماه تنم

تو ازادی، و سر بالا، با این کافر و شمر
           بر لطافت، و نجابت، بر تری از مال سرم

گر اسلام گویدت، خود را بپوش، گویا جانم
            من پوشیده ام، ای بی وفا، ول کن ز این دسیسه از سرم

خرد مردان، شود کسر، ز این ستم بر تو
            ای دوستان، و ای مردان، حیا بدار ای جانم، بر سرم

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا