ثـروت ... و یا، قـدرت

ثـروت ... و یا، قـدرت
by مسعود از امریکا
05-May-2009
 

ز درگاه الهی، پرسیدم، ای خدایا
  در ره ثروت روم، مال بجویم، ای پروردگار، و ای خدایا

گهی این گفت، و گه دگر ان، که قدرت بس برتر باشد
  گفتم ای خداوند، این بنده نداند، کاین قدرت بجوید، و یا ثروت، ای خدایا

در این چشمان، گر نابینی بود، هر خرد، انباشته گشته
  لیکن ای پروردگار، بر من گو، این قدرت است نیاز من، و یا ثروت، ای خدایا

خداوند، دید این بنده بدبخت، در حال ندانی
  گفت ای فرزند، نه ثروت جو، و نه قدرت، مرا جو، این پروردگارت، ای خدایا

گر من صحیح بینم، که تو عاقلی، و سر افتاده
  هم ثروتت دهم، و هم قدرت، در راه الهی، ای پروردگار، و ای خدایا

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

ثـروت ... و یا، قـدرت

مسعود از امریکا


Wealth; Or, Power