دین و ایمان، در دل نگه دار، حکوت نیست ان دوست، بر کثافت ان زنی

دین و ایمان، در دل نگه دار، حکوت نیست ان دوست، بر کثافت ان زنی
by مسعود از امریکا
19-Jan-2010
 

ز این چرخ ازل، گیرمش پشتبان
نه حراس، و ز این چهره غمگین، بس لطافت، به پا

گر زرتشتی، و اتشکده ای، بر میان، و ز این جدال
محمد گویدت، بر عیسی بپرس، موسی در غم، نباشد پیدا

قرآنت در دست، انجیلت به پا، ز این اوستا، در جمع عام
بر هر ایرانی، چه دین دار، چه بی دین، همت الهی، باشد بر رویش

دشمن ما نیست دین، ای برادر، در بر نگیر این ستیز
افشان کن این حقیقت، راستی نباشد در دین و سیاست، قاتی مکن، بس پشیمانی

دین و ایمان، در دل نگه دار، حکوت نیست ان دوست، بر کثافت ان زنی
گر قاتی کنی، نه سیاستی، ای رفیق، و نه مذهبی، ای عالم، هر دو به دور ریختی، بی نتیجه، تا ابدیت


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
Humility

These verses :)

by Humility on

گر زرتشتی، و اتشکده ای، بر میان، و ز این جدال
محمد گویدت، بر عیسی بپرس، موسی در غم، نباشد پیدا

قرآنت در دست، انجیلت به پا، ز این اوستا، در جمع عام
بر هر ایرانی، چه دین دار، چه بی دین، همت الهی، باشد بر رویش