خواست الهی

خواست الهی
by مسعود از امریکا
23-Mar-2009
 

بر سر این دل، چه ها قدرت است، ای یار
                         در ارج عظمت، مها اکثر است، ای یار

در کوشش این دل، رها باشدم ای دوست
                         در کار خداوند، بسی ای جهت است،  ای یار

در کار ملوکان، شرفی نیست جز به الهی
                          در غیرت و معرفت، ای دوست،  شفقی نا باشد، ای یار

در ظلم و ستم، گر تو جویی یارم مسکن
                          بندان بهارم، کاین ره  بود، نا چیز و  نا درست ، ای یار

فراموشت مکن جانم، کاین راه الهی
                           ز این شهوت و غیرت،  بس رهی نیست، ای یار

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا