من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکن

من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکن
by مسعود از امریکا
21-Jan-2010
 

ز این حکمت، در امر خیر، باشد بس گفتگو
هیچ چیز حرام نباشد، همه چیز حلال، ز این عالم جبر، در محفل ما

در نطفه این جماعت، هیچ پرهیزی نیست
گر گم گشته باشی، پیدایش کن، ای برادر، تو هستی و من، و نه کس دگر

ز این عمر، بسی مطلوب، و لیکن ای دوست، گرایش مباد
گر خدایی باشد، و بنده ای، ز این سپهر،  الوده مکن

در عشق، من در بر گیر، و ازادم مکن
من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکن

در کل جماعت، بس اعتقاد، و هنگفت خرافات
هر کلمه، دو معنی، و لیکن، در بهر عشق، فقط یک، ای خداوند، ازادم مکن


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
Humility

:)

by Humility on

در عشق، من در بر گیر، و ازادم مکن
من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکن

در کل جماعت، بس اعتقاد، و هنگفت خرافات
هر کلمه، دو معنی، و لیکن، در بهر عشق، فقط یک، ای خداوند، ازادم مکن