قیـاس ضـد و نقیـض - معنـای ان چیـست

قیـاس ضـد و نقیـض  - معنـای ان چیـست
by مسعود از امریکا
11-May-2009
 

از خداوند پرسیدم، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست
کاین روزی نوجوانی کشته، و لیکن قاتلی باشد ازاد، ای پروردگار، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست

روزی دگر دیدم، فرزندی بی گناه، در اغوش مادری درمانده
جان از تنش بیرون رود، ای خداوندا، این عدل الهی کجاست، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

ای پروردگار، بس می دانم، کاین عدل و عدالت تو، نیست بر ما پیدا
لیکن ای ایزد تعالی، این بنده تو نداند، کاین محبت الهی کجا رفته، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

هر روز که می گذرد، ادمی دزد و جنایتکار، در این دنیا
بر برده می کشد، اسیر می کند، ادمی دل پاک، و خوش نام را، ای یزدان بزرگ، کوست این عدالت، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

هر دمی که بر می دارم، از خود بس پرسم، که ای داد الهی، کاین دنیای عالم، معنایش چیست
این خداوند، بر من داد پاسخ، که ای بنده، تو نمی فهمی، من خدایم، بس می دانم، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

قیـاس ضـد و نقیـض - معنـای ان چیـست

مسعود از امریکا


Paradox In Life; What Is Its Meaning