دریای مازنـدران - بحر خـزر

دریای مازنـدران - بحر خـزر
by مسعود از امریکا
04-Apr-2009
 

بر لب دریای مازندران، ز این اب سفید بلوری، ای خزر، بر پا باش
   نه در اینجا، و نه در انجا، بر سر این ایران زمین، همه وقت، بر پا باش

بر این بحر دریابار، کاین گویدت سرور، در قلب ما و دل ما
   گر باشدت بیتا دل، ای عزیزم، جای دگر مجو، ای خرم دل، برپا باش

به نیکی سخن گو، در مادر خلق، زاین بحر، ای مترس، ز بیگانگان
    لفظ عمل در بر گیر، ای شکوفه دل، در همه جا، ای ایینه دل، بر پا باش

گر ایران زمین، بودت منزل، در اینجا و انجا، و بر همه جا
    بس مکن فراموش، ای بحر جانانم، تو ایرانی هستی، همه وقت، برپا باش

ز اینجا و ز انجا، در ره میهن، هیچ کم و کسر، هرگز نباشد
     در هر قطره ای، بر ابت،  ای خون ایرانی، در همه جا محترم، برپا باش

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

در امتداد .... شب

مسعود از امریکا


عکس از ساحل چابک سر می باشد: در امتداد .... شب - عکاس: امیر خان