لب بر لبان عاشق، مولانا در بین ما

لب بر لبان عاشق، مولانا در بین ما
by مسعود از امریکا
20-Jan-2010
 

در اوج سر مهر، مهوشی بس زیبا، در اب تن روشن
گمراهی نباشد در امر من، خدایی بود، و بنده ای، در فیصل امر، تا ابدیت

گر خدایی، و مذهبی، در بحر عالم، بس پدید
جویا باش، ای تندرست، گامت نهاد، جلبت درست، ز این محفل امر

اهور مزدا، و اهریمن، در بس جدال
بس غوغا، الهی و ابلیسی، روح خیام شاد، ز این اوضاع و احوال

ای برادر، دست من گیر، و راه من رو
ابدیت ناپایان، من خدای تو ام، و تو خدای من، نه مسیح، و نه محمد

لب بر لبان عاشق، مولانا در بین ما
نگریز از سرنوشت خود، نه برادر، ایمان در دل گیر، اعتقادات بر روح، قدمی جلو نه، روحت ازاد، نفست شاد، سرنوشتت بر پا


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

هفت نصیحت مولانا

مسعود از امریکا


گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)

اگركسي اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)

وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )

اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه )

 

 


R2-D2

Seven Advice Of Rumi

by R2-D2 on

- In generosity and helping other be like a river
- In compassion and grace be like a sun
- In concealing other's faults be like night
- In anger and fury be like dead
                      - In modesty and humility be like earth
                      - In tolerance be like a sea
                      - Either exist as you are or be as you look...

Please enjoy this video: