به یاد کشته شدگان - در ره ازادی

به یاد کشته شدگان - در ره ازادی
by مسعود از امریکا
18-Jun-2009
 

هر قطره خون، در ره ازادی، ریخته شود
ی برادر، نیستی، و لیکن روحت، فداکاریت، در ره ازادی، ریخته شود

ستمکار تو را کشت، و لیکن صد مرد دگر، از خونت در امد
فکر و خیالش، حماقت محض، می پندارد، با کشتن تو، خفه کند ازادی، در ره ازادی، ریخته شود

گویند مردانی، در ره برنامه ای بزرگ، جان زمین نهند
و لیکن ای دوست، ان جان نیست، از خود گذشتگی باشد، فراموشش مکن، در ره ازادی، ریخته شود

ان قطره خون، چکیده از بدن، مقدس باشد
در ره ازادی، در بر بگیرش، ازادش کن، بیادش داشته باش، در ره ازادی، ریخته شود

در اخر سخن، ای ظالم، گر نظرت باشد فراموشی، این را بدان
گر من فراموشت کنم، خدا باشد همیشه، یادوارش، ریختی خون بی گناه، در ره ازادی، ریخته شود

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
default

May The Light Of God ...

by With The Protestors (not verified) on

Bless Their Souls.

Hopefully, this is the beginning of the end of what we call Islamic Republic .... A Tyranny!