Manoucher Avaznia
14-Jun-2009 (8 comments)
به ستوه آمده گرگ
از صف آرایی خلق
و ستبرعزمش
>>>
Manoucher Avaznia
11-Jun-2009 (6 comments)

غلام مرغ توفانم که جوید سینۀ دریا

کجا استیزۀ موج و؛ کجا آرام ساحلها؟

>>>
Manoucher Avaznia
10-Jun-2009 (4 comments)

قلب آن دشمن برای ما نسوخت

کار ما از ما گشاید؛ نازنین،

>>>
Manoucher Avaznia
09-Jun-2009 (2 comments)

راه دوران که نمودی دوش تار و شوکران

ای شگفت، در بامدادم گشته شیرین انگبین

>>>
Manoucher Avaznia
07-Jun-2009 (4 comments)

آنچه می جویی به کان این جهان

جمله را در سینه های ما نگر

>>>
Manoucher Avaznia
06-Jun-2009 (4 comments)

دگر باره بباید خلوتی کرد

ز رستاخیز کهنه صحبتی کرد

>>>
Manoucher Avaznia
05-Jun-2009 (4 comments)

ای دل؛ از سرمای اسفند چون ژکی؟

می ندانی در ره است نوروز من؟

>>>
Manoucher Avaznia
04-Jun-2009 (32 comments)
سفرت بخیر یاری؛ که به سینه شور داری؛ و ز روی راستکاری
بروی ره وفا را >>>
Manoucher Avaznia
02-Jun-2009 (5 comments)

نمک نشناسه خرده بورژوازی

مذبذب می شه وقت بی نیازی

>>>
Manoucher Avaznia
02-Jun-2009 (2 comments)

اندکی بعد از آن جنگ جهانی

که غربیها نمودند خونفشانی

>>>
Manoucher Avaznia
01-Jun-2009 (6 comments)

گرچه در صد راه شیری روی پنهان کرده ای،

در سیاه مردم چشمی هویدا بینمت.

>>>
Manoucher Avaznia
30-May-2009 (24 comments)

از آزادی چه گویم یار دلبند؟

دهان تلخم من از این پارۀ قند

>>>
Manoucher Avaznia
28-May-2009 (18 comments)

آفتاب آمد ز مشرق؛ آینه، آن سو نگر

تا زلال روشنی بی گَرد رؤیا بینمت

>>>
Manoucher Avaznia
27-May-2009 (4 comments)

آقا؛ ما نفت داریم خانه آباد

جو و دام و برنجو می دیم بر باد

>>>
Manoucher Avaznia
25-May-2009 (41 comments)

اگه رأی داده بودی توی گیلان

نماینده ت می آمد از سراوان

>>>