Manoucher Avaznia
24-May-2009 (2 comments)

کی بجوید پیش تو شیر و عسل

شوکران زندگی شیرین شده

>>>
Manoucher Avaznia
22-May-2009 (2 comments)

می کَشی من را به ره تا ناکجا

نو به نو تا قصه ای دیرین شده

>>>
Manoucher Avaznia
19-May-2009 (30 comments)

آن جوان چون زد رهی در پردۀ شور و عراق

کز نوایش جمله در رقص آمدند استادها؟

>>>
Manoucher Avaznia
17-May-2009 (12 comments)

گرمیِ خورشید خاور می رسد از کیش مهر

او کجا احوال ما داند که شد از دل رها؟

>>>
Manoucher Avaznia
16-May-2009 (10 comments)

با همه راه دراز طی شده

جان من، ما قصه ای ناگفته ایم.

>>>
Manoucher Avaznia
14-May-2009 (30 comments)

با جمال یک جمیل بیکران

در به روی بیشماران بسته ایم

>>>
Manoucher Avaznia
12-May-2009 (10 comments)

عزیز من از اون فحشها که داری

بکن بر جان چهری هم نثاری 

>>>
Manoucher Avaznia
11-May-2009 (14 comments)
شنیدی هویزر هم در شهر یاره
اعلیحضرت اصلا خبر نداره
>>>
Manoucher Avaznia
10-May-2009 (9 comments)
تا که صبح و روشنایی بردمد بر بام ما
مادرم ایران بداند چمّ و خمّ کارزار
>>>
Manoucher Avaznia
07-May-2009 (10 comments)

پیکر گوهر برهنه خوشتر است

از چه جویی رنگ رنگ پیراهنی؟

>>>
Manoucher Avaznia
05-May-2009 (41 comments)

آن دم قدسی کجا شد تا دمد روحی به من

کز نواهایش به رقص آیم میان انجمن؟

>>>
Manoucher Avaznia
03-May-2009 (19 comments)

تو که اسطوره ی عشقی و بری نام منیژه

روز من بدون رویت تیره تر ز چاه بیژن

>>>
Manoucher Avaznia
30-Apr-2009 (2 comments)

مهر یک زیبای مطلق دادش این لطف قلم

ورنه چهری می ندیدی چامه دررؤیای خویش

>>>
Manoucher Avaznia
29-Apr-2009 (6 comments)

چون دو آیینه که رو در روی هم

صورت آن بندد درین و این در آن

>>>
Manoucher Avaznia
27-Apr-2009 (8 comments)

ای کویر تشنه، ای چهری ببین

نرم باران و سپرغم می رسد

>>>