Manoucher Avaznia
15-Aug-2009
رخی چو بر فروزی
گذشته تا هنوزی
دل جهان ربایی >>>
Manoucher Avaznia
11-Aug-2009 (2 comments)
طوس: ای سپهدار رشید؛
در چالش بیم و امید >>>
Manoucher Avaznia
06-Aug-2009 (2 comments)

از حریم کعبه می خواند صفات ذوالجلال

گرچه گاهی گفته بودندم از احسا می رسد

>>>
Manoucher Avaznia
03-Aug-2009

خدا را همرهان؛ یاران؛

ببار آرنده گان آرزوهای بلورین سحرگاهان؛

نخندیدن ستمکاریست.

>>>
Manoucher Avaznia
30-Jul-2009
ترا یک ارمغان:
پاداش در خورد شکیببایی قلب باغبابان دیده ام، ای یار؛
ای هم رآی؛ >>>
Manoucher Avaznia
29-Jul-2009 (one comment)
گفته بودنم تو
گفته بودی روشن
توبه از نای تو هرگز ناید >>>
Manoucher Avaznia
23-Jul-2009

سخن از کوچ نمی رانم؛ نه.

در تک کوچۀ بن بست محبت؛ باری،

ماندگاری ابدی خواهم ماند.

>>>
Manoucher Avaznia
21-Jul-2009 (one comment)

در این اندیشه ها بودم که برق حادثت، باری، زبانم سوخت.

سینه ام آتشفشان از درد یاران گشت.

>>>
Manoucher Avaznia
20-Jul-2009


حتی نمی دانم چند خورشید به دور کره ماه می گردند.

شنیده ام هزاران کهکشان به دور شکمبه های مردارخوار جهانخواران بی وقفه سجده ها ی کشدار می نمایند.

>>>
Manoucher Avaznia
18-Jul-2009 (3 comments)

در زمان اندیشه می کردم اگر دامان این سودا فروهشتن توانستم

و پا تا بوسه باران گلی در ریگزار زندگی رنجه،

>>>
Manoucher Avaznia
15-Jul-2009 (2 comments)

گفته بودم روزی

اگر این کهنه قبا برگیرم

>>>
Manoucher Avaznia
14-Jul-2009

چنین گر گورکنهایی سخن از استخوان مرده می رانند؛

قبایی نو به بالای غبارآلودۀ اشباح اگر اینگونه پوشانند؛

>>>
Manoucher Avaznia
14-Jul-2009 (4 comments)

مرا امید بارانها ازین ابر است.

مرا شیدایی نورستن آلاله ها درمان آلام است.

>>>
Manoucher Avaznia
12-Jul-2009 (3 comments)

و ازین عقل که عشقی به چپاول بردش

و از آن توش که چنین لشکر موران خوردش >>>
Manoucher Avaznia
11-Jul-2009 (one comment)

پس، بشارت بادش

چهرۀ نوگل خندان چمن.

>>>