Manoucher Avaznia
07-Nov-2009 (2 comments)
همه دیوانه ها معقول می شن
به کار وکاسبی مشغول می شن >>>
Manoucher Avaznia
05-Nov-2009 (6 comments)
امیدوارم همیشه سبز باشید
مثل شازده اشک تمساح نپاشید >>>
Manoucher Avaznia
04-Nov-2009 (one comment)
پاسخش دادم که آنرا خوانده ام
در شگفتیها من از آن مانده ام >>>
Manoucher Avaznia
02-Nov-2009 (3 comments)

بوی شور و شادمانی از که جست؟

همچو لاله از کدامین کوه رست؟

>>>
Manoucher Avaznia
31-Oct-2009

زین سبب آغاز کردم جستجو

جستجویی نکته نکته، مو به مو

>>>
Manoucher Avaznia
29-Oct-2009 (one comment)

از نگاه دیگری اندر وجود

در درونم شوق بی اندازه بود

>>>
Manoucher Avaznia
27-Oct-2009 (one comment)

با خودم گفتم که باید زنده شد

تا حریم گوهری ارزنده شد

>>>
Manoucher Avaznia
24-Oct-2009

حال و روز نسل من پر التهاب

چشمها دیدند هم آب هم سراب

>>>
Manoucher Avaznia
22-Oct-2009 (4 comments)

روزهای روشنی بود و امید

روزهامان چنان صبحی سپید

>>>
Manoucher Avaznia
14-Oct-2009 (one comment)

تا به قاف صحبت یاری رسند

بال می کوبند مرغان بی امان>>>

Manoucher Avaznia
08-Oct-2009 (5 comments)

ای هشیوار این زمان از حال او

راه ایقانی خجسته باز جو.

>>>
Manoucher Avaznia
07-Oct-2009 (one comment)

ما ز مروارید مهر آکنده ایم

با چنین گنجینه ناداریم ما

>>>
Manoucher Avaznia
06-Oct-2009
شب تا پگاه دور
بیدارباش باد
در کوه و سینه ها
هنگامه می کند. >>>
Manoucher Avaznia
03-Oct-2009 (8 comments)

سوگند و کیش او

پیمان و عهد او

پیمان گرگهاست

پیمان نمی شود.

>>>
Manoucher Avaznia
02-Oct-2009 (10 comments)
بنگر عزیز دل
کاین رود زندگی
در پیچ دره ها
مستانه می رود. >>>