Manoucher Avaznia
26-Apr-2009 (4 comments)

چهری این آه و فغانت از چه خاست؟

آن که رویی دیده است بی گفتگو است.

>>>
Manoucher Avaznia
25-Apr-2009 (27 comments)

گاه کوچیدن رسید از گرد راه

ماندنی بیهوده کی دارد ثمر؟

>>>
Manoucher Avaznia
23-Apr-2009 (12 comments)

ای که از من با منی نزدیکتر

سینه ام بشکاف و این دل را ببر

>>>
Manoucher Avaznia
21-Apr-2009 (6 comments)

عجب آن حکایت آمد که شنید چهریِ ما

که:"نه هر گرانفروشی شنود ندای ما را".

>>>
Manoucher Avaznia
20-Apr-2009 (10 comments)

صلاح کار چون جویی ز قلب رفته ی چهری؟

چون او دیوانه وش گردد پی حسن هویدایت.

>>>
Manoucher Avaznia
16-Apr-2009 (12 comments)

این چه بانگ است کز خود پنهان من

گاه و گه با من بگوید صد سخن؟

>>>
Manoucher Avaznia
11-Apr-2009 (10 comments)

چه کسی گفت که: "چهری بر خیز؛

پگه اکنون به سرخاب رخ افروخته است؛

>>>
Manoucher Avaznia
07-Apr-2009 (6 comments)
من چه غم دارم که در پهنای دشت
گلستان پژمرد و فروردین گذشت
>>>
Manoucher Avaznia
03-Apr-2009 (8 comments)

قفلی چنین ناسازگار هرگز ندیده چون منی
اندازمش اندر چهی ارچه بدارم خرمنی
>>>
Manoucher Avaznia
29-Mar-2009 (17 comments)

چهری؛ اندر آتش آه تو می سوزد قلم

برف و بارانی به پایانی نیارد جوش ما؟

>>>
Manoucher Avaznia
25-Mar-2009 (18 comments)

از هویزه تا شلمچه تا به فکه تا به کوشک

از لب کارون و بهمنشیر به مهران یاد باد.

>>>
Manoucher Avaznia
24-Mar-2009 (15 comments)

بخت لبخند زد و رایحه ی داد آمد

آسمان پاک شد و مرغ به فریاد آمد

>>>
Manoucher Avaznia
17-Mar-2009 (25 comments)

نگفتم ترا: "ققنس ما نمیرد" ؟

اگرچه ز دنیای دون گوشه گیرد

>>>
Manoucher Avaznia
11-Mar-2009 (9 comments)

دوستان؛ خوش باده نوشید با دم نوروز پاک

چون رسد ایام شادیّ و شود خور تابناک

>>>
Manoucher Avaznia
09-Mar-2009 (31 comments)
جان نثاران وطن؛ در نو بهاران شما

نغمه ای در سینه دارم بهر ایران شما
>>>