Manoucher Avaznia
09-Jul-2009

چراغی ار تواند راه بنماید درین ره کورۀ پیچان،

چه غم از خامشی در پیش چشم روشن خورشید.

>>>
Manoucher Avaznia
09-Jul-2009 (4 comments)
سخن نابودی یک مرده ریگ چند هزاران ساله است اینجا. >>>
Manoucher Avaznia
07-Jul-2009 (one comment)

من صدا می جویم

از لب خامش هر نیم نگاه،

>>>
Manoucher Avaznia
07-Jul-2009

بیهُشی را ما فرو بگذاشتیم

تا که آمد حالت هشیار ما

>>>
Manoucher Avaznia
06-Jul-2009 (2 comments)

آن شب تیره که استاره-نشان از رخ اوست

والّه اندر نگهی روشنیِ روز من است.

>>>
Manoucher Avaznia
04-Jul-2009 (5 comments)

کویرا؛ تشنه کامی جهان در باور توست

هوای کیش دیگر کن که ابر بهمن اینجاست.

>>>
Manoucher Avaznia
02-Jul-2009 (one comment)

تشنه لب، آسیمه سر تا دشت حیرت رفته ایم

پس چه شد آن "آب حیوان"؟ منزل سامان کجاست؟

>>>
Manoucher Avaznia
30-Jun-2009 (7 comments)

گُل و سبزه ار نروید ز کویر واژهگانم،

سخن از امید رانم چو نسیم نوبهاران.

>>>
Manoucher Avaznia
28-Jun-2009 (2 comments)

رنگ و رخ افسرده بودیم روزگارانی دراز

پرتو یاری عطا فرموده شوقی آتشین

>>>
Manoucher Avaznia
25-Jun-2009

دگر باره درخشد خوش پگاهی پر امید، ای دل؛

بخندد بر رخ ما هم خنک روزانِ همچون قند

>>>
Manoucher Avaznia
23-Jun-2009 (7 comments)

اگر با غارت توفان جدا شد شاخه ای از ما

ندید آن دیدۀ بینا که ما هرگز نپژمردیم؟

>>>
Manoucher Avaznia
22-Jun-2009 (3 comments)

من این دنیا فرو هِشتم که جز دردم نیفزودی

که تا پندی بیاموزم، گزیدم این تماشا را

>>>
Manoucher Avaznia
19-Jun-2009 (2 comments)

جام می گیر ار نرفت کار جهان بر کام ما:

اهرمن گر خنده زد بر عشق بی انجام ما

>>>
Manoucher Avaznia
17-Jun-2009 (2 comments)

با دم گرمی توان تسخیر دلها کرد باز.

فتح دلها کی توانند قبضۀ شمشیرها؟

>>>
Manoucher Avaznia
16-Jun-2009

از چنین پیمان که رفتی بین ما

چهار گوش این جهان در گفتگوست

>>>