Manoucher Avaznia
19-Dec-2009 (29 comments)

خوشا حال سبکباران که راندی بیخبر از دل

نکاویدی درون ما که چونان آذرستان است

>>>
Manoucher Avaznia
15-Dec-2009 (3 comments)
خاک خوزستان شدی میدان جنگ
صحنۀ آشوب و غوغا و تفنگ >>>
Manoucher Avaznia
13-Dec-2009
ترکمن صحرا شدی یک دشت خون
از غم آلاله های سرنگون >>>
Manoucher Avaznia
10-Dec-2009 (31 comments)
حرمت خون و وطن بشکسته شد
بس کمر زی جنگ خونین بسته شد >>>
Manoucher Avaznia
04-Dec-2009 (one comment)

هر یکی دل داده در دنیای خویش

دیدی آن را از دمِ آوای خویش

>>>
Manoucher Avaznia
02-Dec-2009 (8 comments)
گوش من از گیرودار گفتگو با باد میخواند:
هلا هنگامۀ کوچ است.
عزم ره می باید و یک طیلسان کهنۀ درویش. >>>
Manoucher Avaznia
27-Nov-2009 (one comment)
عطش را از گل لبخند می چیدن؛
عصای تکیه گه را مرده ریگی کهنه می کردن؛ >>>
Manoucher Avaznia
27-Nov-2009

مرزهای خوب و بد اشکسته شد

عهدها زی نفس قدرت بسته شد>>>

Manoucher Avaznia
25-Nov-2009 (one comment)
یورش بیگانه تا دشت طبس
حالت بیگانگیّ کس ز کس
>>>
Manoucher Avaznia
21-Nov-2009 (2 comments)
روشنایی جهانگیر وجود
کوچ ناپایاب هستی همچو رود >>>
Manoucher Avaznia
20-Nov-2009 (7 comments)
معبد ما هرگز این پیکر نبود
گرچه هر روزم زبان آن را ستود >>>
Manoucher Avaznia
17-Nov-2009 (4 comments)
باری آن فرزانۀ شیرین زبان
خوش سخن با لهجۀ شیرازیان >>>
Manoucher Avaznia
16-Nov-2009 (one comment)
اگر تو یار من باشی و قرآن تو محرابم،
چه غم گر خُرده روباهی بیالاید قلمها را. >>>
Manoucher Avaznia
14-Nov-2009 (2 comments)
در دهان موج و توفانم رها
تیرگی در پیش رو بی منتها >>>
Manoucher Avaznia
08-Nov-2009
آب جوباران دگر خوش نایدت
گفت ناسنجیده ناخوش آیدت >>>