Manoucher Avaznia
06-Jun-2010 (8 comments)
برهۀ زمانی میان پادشاهی دارا تا پادشاهی اردشیر بابکان در شاهنامه را می توان دورۀ گذار از زمان نیمه اساطیری تا زمان تاریخی خواند.  >>>
Manoucher Avaznia
03-Jun-2010 (4 comments)
زینهاری شدم از ناز نگاری که توانم را سود. >>>
Manoucher Avaznia
13-May-2010 (76 comments)
بسیار مشاهده شده است کسانی از ایرانیان که مدعی عدم وجود واژهگان عربی در شاهنامه شده اند. >>>
Manoucher Avaznia
09-May-2010 (34 comments)

ما و این پارۀ نان و سخن روی حبیب

از خور و خواب خوش و بسترشان آزادیم

>>>
Manoucher Avaznia
20-Apr-2010 (3 comments)
دژخیالی به من اینسان می گفت:
چهری این جامه برازندۀ اندام
تو نیست >>>
Manoucher Avaznia
17-Apr-2010
شبی مگر بشکوهم در آستان حبیب
ازین دلی که شکستم درین دیار غریب  >>>
Manoucher Avaznia
12-Mar-2010 (5 comments)
از دم صبح فوردین پرسید
عهد و پیمانش کو؟
زمهریر است اینجا. >>>
Manoucher Avaznia
14-Feb-2010 (3 comments)
خوی روی و هنر چوپانی
 بی گمان نان حلالم دادند >>>
Manoucher Avaznia
05-Feb-2010 (3 comments)
در جمال قدم سرو و زبان سوسن
سخن از آزادیست >>>
Manoucher Avaznia
28-Jan-2010 (8 comments)
چهری ببین از عشق نو گرمی به جانم می رسد
نقش رخ آن دلستان از گلستانم می رسد >>>
Manoucher Avaznia
23-Jan-2010 (one comment)
چهریا، هوش جهان درمانده است
در شکوه عشق و ویرانی ما >>>
Manoucher Avaznia
19-Jan-2010 (6 comments)

رسم جهان بوده چنین از ازل

خاره گهی با گُهری می رسد

>>>
Manoucher Avaznia
10-Jan-2010 (5 comments)
بی سبب نه بیستون فریاد فرهاد است.
آتش آجین گشتن یک جان شیرین، جان من، آنجاست >>>
Manoucher Avaznia
26-Dec-2009
خِرَد آیا که بود باز ترازو گردد؟
نقدها را به عیاری سنجد؟ >>>
Manoucher Avaznia
25-Dec-2009 (2 comments)
نگه از پنجره می اندازم,
بامداد آمده باز. >>>