Manoucher Avaznia
03-Nov-2010 (6 comments)
می رسد از راه آیا آن رسولی کز نفسهایش گل امید می خندد به آسانی؟ >>>
Manoucher Avaznia
31-Oct-2010

چه خوف از سوز این سرما و شلاق تگرگ و باد

چو اندر سینه ام شور خدایی حال-گردان است

>>>
Manoucher Avaznia
16-Oct-2010 (8 comments)

دل چهری ز ویرانی نمی ترسد؛ تو خوش باش؛ او

فراوان دیده در دنیا مداینها و بابلها

>>>
Manoucher Avaznia
09-Oct-2010 (6 comments)
دل در پی وصل تو مشتاق بلا تا کی؟
پروانه صفت این جان شیدای فنا تا کی؟
>>>
Manoucher Avaznia
03-Oct-2010 (5 comments)
پرتو مهر تو باشد که نظر فرماید
ورنه در وادی یک عمر تباه آمده ایم
>>>
Manoucher Avaznia
26-Sep-2010 (8 comments)
استخوان سودم و کس حل معما ننمود
که دل آزرده چرا در کشش اضدادم؟ >>>
Manoucher Avaznia
15-Sep-2010 (6 comments)
چو بر دین کند شهریار آفرین
برادر شود شهریاری و دین >>>
Manoucher Avaznia
13-Sep-2010
نسب از آرش گُردیست مرا
که دل و جان و روان را به تن پیکان کرد >>>
Manoucher Avaznia
09-Sep-2010 (one comment)
به خانه شد و خایه ببرید پست
بر او داغ و دارو نهاد و ببست >>>
Manoucher Avaznia
22-Aug-2010 (one comment)

کسی را که بینند ز این سان به خواب
به شاهی برآرد سر از آفتاب

>>>
Manoucher Avaznia
14-Aug-2010
بزرگان که از تخم آرش بدند
دلیر و سبکسار و سرکش بدند >>>
Manoucher Avaznia
11-Aug-2010
بدو گفت: نام و نژاد تو چیست
که بر فر و شاخت نشان کیی ست >>>
Manoucher Avaznia
28-Jul-2010 (one comment)
تو تا باشی ای خسرو پاک و راد
مرنجان کسی را که دارد نژاد >>>
Manoucher Avaznia
28-Jun-2010 (5 comments)
گذشته از اینکه این سخنان نمونه کامل خودکامگی بی حد و حصر شاهنشاهان ایران باستان است، عدم بلوغ فکری و سیاسی او را به نمایش می گذارد. >>>
Manoucher Avaznia
17-Jun-2010 (2 comments)
در این گفتار پیرامون چند موضوع تاریخی قابل تأمل در شاهنامه سخن خواهد رفت. >>>