Manoucher Avaznia
03-Oct-2011 (4 comments)

گاه آرام تو ای موج شتابنده کجاست؟

که درین همهمه مشتاق قرار آمده ایم

>>>
Manoucher Avaznia
25-Sep-2011 (one comment)
خنک آن دم که نوک خامه و آواز هزار
مهر ماهی و رخ غنچه گلی بستایند >>>
Manoucher Avaznia
18-Sep-2011 (4 comments)
هرگز در اهتزاز جهان کژّ و کم ندید
حکمتپژوه پیر که ناظر این کهنه منظر است >>>
Manoucher Avaznia
04-Sep-2011
رمضان و ماه کوشش به سر آمده است, جانا
بگذار قلب چهری به وداع او دو گامی >>>
Manoucher Avaznia
14-Aug-2011 (3 comments)
تا که از طلعت یارم به جهان نور افتاد
ز طلب در دل شوریدۀ ما شور افتاد
>>>
Manoucher Avaznia
05-Aug-2011 (5 comments)
هله ای روان باران
به سیاق غمگساران >>>
Manoucher Avaznia
17-Jul-2011 (2 comments)
جان فدای نای آن نادی مهرانگیز باد
کز نوایش" یاد یار مهربان آید همی" >>>
Manoucher Avaznia
27-Jun-2011
از چنین جلوۀ مهری که حکیمم بخشید
پرتو ما ز کرانی به کران خواهد شد >>>
Manoucher Avaznia
23-Jun-2011 (2 comments)
همان خامش آگنده باید به کاه
بدان تا نجوید کس این پایگاه >>>
Manoucher Avaznia
14-Jun-2011 (7 comments)

جویباران تک به تک راهی دراز

می روند تا حضرت دریا باز

>>>
Manoucher Avaznia
11-Jun-2011 (4 comments)

سپاسم می رود هر دم به دلداری که جان بخشد

که همدم کرده با چهری چنین کلک شکرخا را  >>>
Manoucher Avaznia
09-Jun-2011 (5 comments)

دم به دم از یار می آید ندا

از ظهور و از خفا با صد صدا
>>>
Manoucher Avaznia
30-Apr-2011 (one comment)
آن که از حق بشر شهنامه سازد از دغا
چون به بوم ما رسد کردار چنگیری کند >>>
Manoucher Avaznia
20-Mar-2011 (8 comments)
بخوان به حرمت لاله که سحر فروردین
هزار هزار نقش بهارینه در قلم دارد >>>
Manoucher Avaznia
04-Feb-2011 (one comment)
از طالع فرخ چه بگویم که به یمنش
از درد برستیم چو داروی تو جستیم >>>