Manoucher Avaznia
21-Aug-2008

من هنوز هم چشم براهم؛

با چراغی در دست

و عصایی در مشت >>>

Manoucher Avaznia
16-Aug-2008

آسمان تاریک است؛

و پر و بال تفکر بسته.

>>>
Manoucher Avaznia
16-Aug-2008 (one comment)

به پا خیزیم با بیرقی رنگین به استقبال این زیبای پاییزی

چو می تازد به پشت ابرها اینسان به آرامی، دل انگیزی

>>>
Manoucher Avaznia
07-Aug-2008

از پس دیوارها آنک

صدای آب می آید

به گوش چشم در راهم.

>>>
Manoucher Avaznia
04-Aug-2008 (2 comments)
با هیاهو گفتند: "کامتان شیرین باد". >>>
Manoucher Avaznia
31-Jul-2008

ما نمردیم در این خاک و بدیدیم به چشم

شعر نغزی رسته است

در پس دریاها:

پس پیراهن یک طبع لطیف.

>>>
Manoucher Avaznia
29-Jul-2008 (2 comments)

مرا چه غم که غزلپارۀ مرا

مرغی نخواند و یار نامهربان ندید

مرا چه غم که در دور زندگی

هرگز ندیده ام تفاوت باده و نبید

 

>>>
Manoucher Avaznia
28-Jul-2008

دوستان جمع شوید تهنیت یار مرا

به تماشا بنشینید گل بی خارمرا

کوکبان روی بپوشید ز حسودی و به مهر

چو ببنید رخ ماه پدیدار مرا

>>>
Manoucher Avaznia
27-Jul-2008 (one comment)

داشتم می گفتم

ماه فروردین رفت؛

تیر و شهریور نیز.

>>>
Manoucher Avaznia
26-Jul-2008 (3 comments)

دلا رسید موسم نغمه و ما هر دو خامشیم

گویی ز خیل نغمه سرایان فرامشیم

شاید که برف کهنگی بر ما نشسته است

چون کهنه باده ایم، بی جنب و جوششیم 

>>>
Manoucher Avaznia
25-Jul-2008 (2 comments)
مشت خاکی به دهانت
صلۀ مثنوی ناسازی
که جویدی و چنان عربده ای تف کردی
>>>
Manoucher Avaznia
23-Jul-2008 (3 comments)

نوجوانیهای شعرم را به نامت دوختم

هرزگیها را به خرسندی در آتش سوختم.

>>>
Manoucher Avaznia
22-Jul-2008 (3 comments)

خاوران آسمان روشن چو سیم

جانفزا گردیده دمهای نسیم

دیده گان چشمه ساران پر ز آب 

آبها در در جویباران پر شتاب >>>

Manoucher Avaznia
20-Jul-2008 (one comment)

چه سخن می رانَد؟

عرض و اعماق کدام دایره را

پی هم پیمایَد؟

>>>
Manoucher Avaznia
19-Jul-2008 (2 comments)

شب دیجوردراز است؛ پگهی باید کرد.

راه گفتار ببسته است؛ نگهی باید کرد.

>>>