Manoucher Avaznia
08-Jun-2008 (2 comments)

جانا؛ به سرای دل ره بی حدّ و شمار آید

بشمار فغانهایی کز نای و ز تار آید

>>>
Manoucher Avaznia
06-Jun-2008

و از خراسان است که مهر

با پرتو قصیده، غزل، نثر، و شورش

قدم به دیدار خاکیان رنجه می دارد

به اشتیاقی وافر.

>>>
Manoucher Avaznia
06-Jun-2008 (4 comments)

ای عزیزان؛ فارغ از رؤیای مست

آتشی می بینم اندر دور دست

چشم من بر شعلۀ آن بسته است

زین سبب خواهم شدن آتش پرست.

>>>
Manoucher Avaznia
05-Jun-2008

ما نخوردیم آب سیری از جمال روی دوست

ای خنک حالات و روز و بخت برخوردارها.

>>>
Manoucher Avaznia
05-Jun-2008 (4 comments)

خوش می پرستمت در معبد ونوس

در پیشگاه عقل، با آه و درد و بوس

>>>
Manoucher Avaznia
03-Jun-2008 (one comment)

جغد جنگی بنشسته است لب خانۀ من.

دهنی بگشوده است

بهر بلعیدن یکبارۀ کاشانۀ من.

>>>
Manoucher Avaznia
03-Jun-2008 (2 comments)

تو ز من پرسیدی

که شنفتی ز بُن بوتۀ رَز

پای من در راه است.

>>>
Manoucher Avaznia
03-Jun-2008 (4 comments)

ای ماه جهانتابم؛ از مشرق من باز آ.

من راهی پروازم؛ تو هادی پرواز آ.

چون کبک غزلخوانی در دامن کهسارم،

این بیدل مسکین را صیّاد چو شهباز آ.

>>>
Manoucher Avaznia
02-Jun-2008 (2 comments)

ای رفیقان با دم صبح بهار

چون معطر می شود هر جوکنار

و ز سرانگشت جهان آرای وی

باغ و صحرا می شود رنگین عذار

>>>
Manoucher Avaznia
31-May-2008 (3 comments)

دلم تنگ آمده ست امشب

برای "یادگار سیلی سرد زمستانی"

>>>
Manoucher Avaznia
30-May-2008 (2 comments)

یا رب حدیث رخی می شود دراز

بخشی به آشکاره رود؛ قسمتی به راز

 

>>>
Manoucher Avaznia
28-May-2008 (one comment)

خورشید من دمید از بام خاوران

روشن ز پرتوش نیمی شد ازجهان

 

>>>
Manoucher Avaznia
26-May-2008 (3 comments)

باورم نیست کزین ابر چنین تندر خاست

و گلوگاه همه نغمه سرایان را خست 

"دیرگاهیست که در خانۀ همسایۀ من خوانده خروس"

شاید آنجا سحری آمده است.

>>>
Manoucher Avaznia
26-May-2008 (3 comments)

هلا ای رند روشن بین گیتی سوز عالم تاب دردی نوش؛

دم گرمت ز پشت قرنهای پر غبار فاصله

خوش آیدم در گوش؛

 

>>>
Manoucher Avaznia
25-May-2008

اهل بیدار قلاع سنگی؛

شاخه هاتان پر بار

گنجهاتان بسیار

قلبهاتان بیدار

>>>