aghadaryoosh
27-Jul-2010 (6 comments)
تصویری از ۱۳۹۵ >>>
aghadaryoosh
24-May-2010 (4 comments)
گپی‌ با نوجوانی >>>
aghadaryoosh
28-Mar-2010 (8 comments)
خاطره‌ای از کار دولتی >>>
aghadaryoosh
26-Mar-2010 (18 comments)
خاطره‌ای از آغاز یک دوستی‌ >>>
aghadaryoosh
18-Mar-2010 (6 comments)
روز اول مهر >>>
aghadaryoosh
17-Feb-2010 (9 comments)
نقدی بر خوشفکران >>>
aghadaryoosh
01-Feb-2010 (5 comments)
انتقاد از جنتی برای قدردانی او از اعدامها >>>
aghadaryoosh
10-Jan-2010 (4 comments)
نقدی بر شعر اخیر هادی خرسندی >>>
aghadaryoosh
23-Dec-2009 (2 comments)
به یاد آیت الله العظما منتظری >>>
aghadaryoosh
30-Nov-2009
ادامه گفتگو با دوست مومن >>>
aghadaryoosh
28-Nov-2009 (3 comments)
گفتاری با دوست قدیمی‌ >>>
aghadaryoosh
19-Nov-2009 (2 comments)
گفتاری طنز الود در باره دین و وقایع بعد از انتخابات >>>
aghadaryoosh
17-Oct-2009 (8 comments)
گفت و گویی طنزالود با همسر در باب فرزند ارشد >>>
aghadaryoosh
11-Sep-2009
.برای پسران دربندم که ستم دیدند >>>
aghadaryoosh
24-Jul-2009
کاریکاتور بدون شرح >>>