اندر باب خرده گیری از هموطنان


Share/Save/Bookmark

aghadaryoosh
by aghadaryoosh
10-Jan-2010
 

نمیدانم تنها من اینجور فکر می‌کنم  یا شما هم مثل من فکر می‌کنید که حل مشکلات  وطن بیشتر در توان انهأییست که از نزدیک دستی‌ بر آتش دارند تا از دور، چندین  علت برای این ادعا به آشکاری در بیشتر ادبیات برون مرزی هویداست.

ناتوانی‌ در شناسائی و تجزیه و تحلیل آنچه در بستر جامعه جاریست و خرده گیریهای نا‌ بجا و بدون درک از شرایط زمانی‌ و مکانی و نیز عاجز بودن از سنجیدن شتاب دگردیسی تبدار دگرگونیهای ایران بسیار متداول است. به عنوان مثال اشاره دارم به یکی‌ از اشعار اخیر نویسنده و شاعری که شعرش به مندرسی کلاه هأییست که به نهان داشتن طاسی‌ پراکنده به سر میگذارد، آنهم از کانون نفاق افکنی سنتی یعنی لندن. منظورم همانست که از هدایت خویش بسیار خرسند است، چرا در پرده سخن میگویم، بله درست حدس زدید هادی خرسندی را میگویم.

اگر شما هم پندارتان بسان مخلص است که بایستی به نظرتان شگفت آید  که او از لندن بر مردم روبرو با جهل، خون، کشتار، زندان و تجاوز رهنمود میدهد و یا خرده می‌گیرد که این چه شعار است که سر میدهیید؟ یزید کیست؟ معاویه کدام است؟ یعنی در این سی‌ سال کسی‌ از سکولاریسم برای شما سخن نگفت؟ از آن گذشته چرا به دور این آدم سی‌ سال پیش گرد آمده اید؟ سی‌ سال قبل چه گلی‌ به سر ملت زد که حالا بخواهد بزند؟

نمی‌گویم زبان در کام کشید، که بیان آنچه دل تنگت می‌خواهد بگوید آزاد است ولی‌ در آنجا که روی سخنت با ملتی است که طی‌ یک قرن و اندی بارها بر خود رأی‌ها شوریده و حال شما بر آنها خرده می‌گیرید، چه نیکوست به یاد آریم که تو را دو گوش دادند و یک دهان یعنی دو چندان آنچه میگویی بشنو و یا سخن دانسته گو ‌ای مرد عاقل یا خموش.

در این زمان حساس که پشتیبانی از اتحاد و همدلی تمام مخالفان دیکتاتوری جهل و خونریزی بیش از هر زمان دیگری ضامن پیروزیست، پسندیده است که مدعّیان در ابراز عقاید خود ساختار‌های ریشه دار ایمانی و عقیدتی هموطنان خود را بیشتر مورد یاد آوری وموشکافی قرار دهند و یا به تماشای از کنار گود بسنده کنند.


Share/Save/Bookmark

more from aghadaryoosh
 
Ari Siletz

Good satire, bad satire

by Ari Siletz on

Just read Khorsandi's piece, and here's a critique:    Good political satire speaks truth to power. The protesters chanting the religious slogans have no power as yet. Maybe this will be good satire retroactively if and when this faction of the Greens    1.dominates the movement and    2. Moves to oppress the other factions.    But this may or may not happen on either count. So why kick someone when he's down and bleeding?

 

I see Khorsandi's piece as a legitimate exercise of free speech, but I'm not laughing. 

 


Little Tweet

Aghadaryoosh

by Little Tweet on

I agree with you. Lets support the people of Iran. They're smarter than the ones who were anti-regime 31 years ago.


aghadaryoosh

جناب جهانشاه با

aghadaryoosh


جناب جهانشاه با سپاس از کامنت شما، نکته "هادی" را گرفتی ولی‌ از نکته مخلص گذشتی. مراد من انتقاد از نقد "هادی" از موسوی نیست . مراد من انتقاد از هادیست به علت نقد او از ملت،  بدون در نظر گرفتن اینکه سی‌ سال است این خلق با فرهنگ به اصطلاح اسلامی زور تپان شده اند.


Jahanshah Javid

Hadi has a point

by Jahanshah Javid on

aghadaryoush, I understand your position.

I believe Mousavi is a lot better than Khamenei and Ahmadinejad. But he is by no means a democrat. He does not even claim to be a democrat. He constantly mentions Khomeini as his idol. Even today he insists that he is not against velayate faghih.

So Hadi Khorsandi and many others have a valid point when they say it would be wrong to follow Mousavi's lead -- IF you want a secular democracy.