persian westender
16-Jun-2009 (2 comments)

یک قطعه شعر..

>>>
persian westender
11-Jun-2009 (12 comments)
Never, without my glasses! >>>
persian westender
25-May-2009 (4 comments)
Prose >>>
persian westender
17-May-2009 (23 comments)
A poem >>>
persian westender
10-May-2009 (4 comments)
....حداقل دنیای من با یک خنده تو شروع شد>>>

;-(

persian westender
03-May-2009 (22 comments)
 ....online communication can produce misunderstanding between the communicators. >>>
persian westender
24-Apr-2009 (4 comments)

یک قطعه شعر...

>>>
persian westender
15-Apr-2009 (29 comments)
Cooking lessons for men >>>
persian westender
13-Apr-2009 (7 comments)
My sense of humour aches and it just happened in a day that it shouldn’t... >>>
persian westender
08-Apr-2009 (2 comments)
مایلم ماجرایی باور نکردنی که چند شب پیش برایم اتفاق افتاد را برایتان در میان بگذارم. به مقدار معتنابهی اطمینان دارم این ماجرا را باور نخواهید کرد! با اینحال آنرا با علم به اینکه محال است باور کنید برایتان بازگو می‌کنم...>>>
persian westender
02-Apr-2009 (2 comments)
a poem...>>>
persian westender
27-Feb-2009 (5 comments)
چهار رباعی >>>
persian westender
15-Feb-2009 (6 comments)
داستان کوتاه  >>>