همه چیز از یک خنده تو شروع شد


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
10-May-2009
 

من نمیگویم که کل کائنات با یک خنده تو آغاز شد، ولی‌ این را بدان که حداقل دنیای من با یک خنده تو شروع شد، یا لبخند یا هر چه که بود...آنرا طوری حواله دادی، گویی دهقانی بذر می‌‌افشاند بر مزرع خشک. و من بیدرنگ جوانه‌های ترد صمیمیت را که یکی‌ یکی‌ میشکفتند، شمردم: ۱۳۵۵ تا. وقتی‌ سبزی مغز پسته‌ای‌شان بیرون میزد، چیزی در درونم میجوشید. آنگاه شادابی وجودت در بستر زمین دشت گسترد....و ما به بامداد سلام کردیم و بامداد به ما سلام کرد، حتا به من... و آفتاب صبح هم میخندید و ما همه میخندیدیم...چونان که این خنده بی‌ وقفه، چون جنونی مسری در فراخنای دشت تازه از خواب برخاسته طنین می‌‌افکند.همه چیز من از یک خنده تو شروع شد...اگر چه بی‌ دلیلش پنداشتند. مگر این نیست که ما بی‌ دلیل در این خیمه شب بازی زندگی‌، با نخ‌هایی‌ وصل به هپروت، جبروت، و ملکوت میرقصیم؟

همه چیز از یک خنده تو شروع شد و این خنده آنقدر دوام داشت که صورت زمین گل انداخت از شرمساری سکوتش، و از وجد سرمستی بی‌ حد و حصر تو... و رساندش به آنجا که زمین یخزده در چله زمستان بیقرار شد و بانگ بر آورد که: " گور پدر فصل و ماه و روز: اینک وقت بهار است،..بی‌ موقع یا با موقع"

و این حکم بی‌ منظور تو بود: جوانه‌ها سر زدند از از دل یخ و قندیلهای باستانی در درون ما قطره قطره آب شد،و هر چه خداوند عزیز ساخته بود با آن خنده خراب شد:

دقایقی بعد، حتا خدا هم میخندید....همان خدای عبوس همیشگی‌.

 می ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Dear Anahid

by persian westender on

Sepasgozaaram, Thanks for reading.

 


Anahid Hojjati

PW, this is a short but sweet writeup

by Anahid Hojjati on

I like your writeup particularly where you liken the laughter or smile to "Dehghani ke bazr miafshanad bar mazrae khoshk."


persian westender

Thank you Nazy

by persian westender on

I am glad it made you smile. It looks like 'that laugh' still keeps extending....

 


Nazy Kaviani

Beautiful!

by Nazy Kaviani on

Your blog made me smile! Zendeh baad all that is free, simple, and meaningful in life, which makes a lasting impact and which celebrates love. Thank you for the reminder!