سه قطعه شعر برای آب، خواب و تختخواب


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
10-Feb-2009
 

 سه قطعه شعر برای آب، خواب و تختخواب

 خوابهای بنده کلا محتواست

هیچ فورمی اندر آن مشهود نیست

میشود سرریز از چشمان من

آب گر خوانیش نامربوط نیست

***

ذهنم به خواب میرود چونان که مغروقی

آرام و سنگین... به زیر آب میرود

 و در فرایند رفتن به عمق آب

سوال بزرگ به پیشواز جواب میرود

         ***

                

این تختم است که ناله می‌کند، اما

این منم که خوابش آشفته است

و انگار چشمهایم دور از چشم من

موضوع خواب را به بالش گفته است

من آیا خواب بهار را دیده ام؟  پس چرا

طرحی ازگل بر این پتو شکفته است

 

Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Souri

i liked it...

by Souri on

Really simple but nice. No special message was intended, but overall, some words in a good music. Thanks for sharing