persian westender
21-Oct-2011 (6 comments)
مایلم به ستایش از بدن زن بپردازم>>>
persian westender
21-Oct-2011
Just cracks >>>
persian westender
10-Oct-2011 (6 comments)
آیا تا بحال به موقعیت یک برده که دچار دیسک کمر شده باشد فکر کرده اید؟ >>>
persian westender
28-Jul-2011 (2 comments)
مشخص شد که کارل ارف، او فرتوونا را به زبان فارسی‌ نوشته است>>>
persian westender
24-Jul-2011 (4 comments)
شعر>>>
persian westender
18-Jul-2011 (4 comments)
استغفرلله، زبانم لال>>>
persian westender
13-Jul-2011 (2 comments)
دنباله قسمت اول >>>
persian westender
12-Jul-2011 (2 comments)
هر گونه تشابه اسمی با کاراکترهای واقعی‌ تصادفی‌ است!!! >>>
persian westender
11-Jul-2011 (2 comments)
 داستان خیلی‌ کوتاه و خیس >>>
persian westender
02-Jul-2011 (4 comments)
شعر >>>
persian westender
22-Jun-2011 (2 comments)
نقطه چین ها، حرفهایی معمولی هستند >>>
persian westender
16-Jun-2011 (8 comments)
داستان کوتاه >>>
persian westender
12-Jun-2011
!excerpts from two different ...very very very very different sources>>>
persian westender
05-Jun-2011 (4 comments)
شعر>>>