persian westender
19-Jul-2010 (6 comments)
یک قطعه شعر : می‌شه تو زندگی‌ یک کم خوشبین تر بود...>>>
persian westender
24-Mar-2010 (10 comments)
 باید میگذاشتم کارش را بکند. باید میگذاشتم روح مرا تسخیر کند یا اینکه مثل یک جنّ گیر، جنّ را از وجود من خارج کند.... >>>
persian westender
05-Mar-2010 (4 comments)
They look like poems to me...>>>
persian westender
22-Feb-2010 (14 comments)
در پاسخ به دعوت نگارش مجموعه: ایران، آزادی بیان >>>
persian westender
15-Feb-2010 (15 comments)
ما تو تاریخ ایران میلیونها قهرمان ملی‌ دیگه هم داشتیم، بدون اینکه کسی‌ از اونها نامی‌ ببره و یادی بکنه....>>>
persian westender
03-Feb-2010 (8 comments)
شعر>>>
persian westender
27-Jan-2010 (10 comments)
سنگ با شیشه نشود سر به سر...>>>
persian westender
21-Jan-2010 (4 comments)
...داستان کوتاه>>>
persian westender
19-Jan-2010 (2 comments)
A poem...>>>
persian westender
12-Jan-2010 (one comment)
قصه‌های سبز برای بچه‌های سبز..>>>
persian westender
08-Jan-2010 (3 comments)
...is in fact a tradition!>>>
persian westender
15-Dec-2009 (10 comments)

یک قطعه شعر...

>>>
persian westender
26-Nov-2009 (9 comments)
دومین خواب مولتی‌ کالچرال >>>
persian westender
15-Nov-2009 (32 comments)
A poem... >>>
persian westender
05-Nov-2009 (14 comments)
...کمی‌ دورترک موجوداتی با سر‌هایی‌ به شکل باتوم و قمه زیر لب تند تند استغفرلله میگویند >>>