برهنه باید مرد....

persian westender
by persian westender
16-Jun-2009
 

اگر این قبای فاخر "بودن" را

به جز حرمت انسان، هیچ بهائی نیست

برهنه باید مرد

برهنه باید زیست...

و اگر تعبیر معنای سرنوشت را

بر آسفالت خیابان باید نوشت

 این مرثیه را تنها، باران تواند گریست...

آری، برهنه باید مرد

  برهنه باید زیست...

و اگر برگریزان بهارانه درخت را

سبب، وحشت این خیره سریست

چه باکم از عریانی، چه باکم از شرم؟

آری،برهنه باید مرد

برهنه باید زیست....

 ۲۵ خرداد ۱۳۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Multiple Personality Disorder

من آلردی لختم

Multiple Personality Disorder


 

با وجود اینکه من قبا ندارم ولی خیلی ممنون که به این قشنگی توجیه کردی که چرا من همیشه این ضرورت را در خودم احساس می کردم که لخت بشم.

(ه:


Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

Beautiful

ba sepas

Orang