Orang Gholikhani
25-Nov-2012 (4 comments)
راه تنگ است و باران خدشه میزند روحم>>>
Orang Gholikhani
18-Nov-2012 (2 comments)
نوازش پرستو

بود خواب قدیمی بید مجنون

از فصلی به دیگر فصل 
>>>
Orang Gholikhani
11-Nov-2012 (3 comments)
نیمکت پناه خستگی
در عمق تنهائی شب >>>
Orang Gholikhani
01-Nov-2012 (4 comments)
میخواهم بدانم
رویای تو چیست
>>>
Orang Gholikhani
28-Oct-2012 (2 comments)
در قدیمی
این در قدیمی
عاشق صدای پای توست >>>
Orang Gholikhani
24-Oct-2012 (3 comments)
در خلاء نگاه میکنم>>>
Orang Gholikhani
18-Oct-2012 (2 comments)
بیا به دنیای من پیوند
زمان را محو کن >>>
Orang Gholikhani
14-Oct-2012 (2 comments)
در پرواز
 دلم
وارد ابری سرد شد >>>
Orang Gholikhani
10-Oct-2012 (4 comments)
تقاطع راه ها مقصد نیست
یک مقطع زمان
>>>
Orang Gholikhani
05-Oct-2012 (6 comments)
آخرین روشنائی
به پیشواز شب میرود
>>>
Orang Gholikhani
01-Oct-2012 (2 comments)
کوله بار
>>>
Orang Gholikhani
26-Sep-2012 (4 comments)
خود را گم میکنم
 در سکوت آب >>>
Orang Gholikhani
22-Sep-2012
بیا مستی بیا خوش باش در این خانه
که حافظ را فراموش کردند این مردمان >>>
Orang Gholikhani
16-Sep-2012
تو که حامی رویای ستاره ها  شدی
در شبهای دردناک شک >>>
Orang Gholikhani
10-Sep-2012 (12 comments)
گناه سرخوردگی>>>