دنیای من

دنیای من
by Orang Gholikhani
18-Oct-2012
 

بیا به دنیای من پیوند
زمان را محو کن
مسافت را بشکن
زمین را بچرخان در کف دستت
ماه را چو حباب
با نفس به آسمان برسان
بدنبال خورشید پائیز
سرگردان شو
یا بدنبال یک همزبان
قلبت باز کن
بیا به اقیانوس اشعار
آنجا که ماهیان بالدار شناورند در هوا
در جستجوی رنگ نارنجی رنگین کمان
شرق را به دیدار غرب میبرد
هر کلمه جرقه جرقه میزند در خلاء
درآغوش هذیان پناهی بگیر
دل بیدین مست شاعر را
در جویبار رسوائی ببن
بوسه اش بر رخ سفید ماه
گل به گونه خورشید میافکند
اورنک
Oct 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Souri jan, it is a big compliment

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang


Souri

Remind me of Frough's poem

by Souri on

Very romantic and beautiful.