تقاطع

تقاطع
by Orang Gholikhani
10-Oct-2012
 

تقاطع راه ها مقصد نیست
یک مقطع زمان
یک لحظه رویا
به طولانی یک خواب نیمروز
یا نفس آهوئی در زمستان
که بخار میشود
در نوازش برف
جشم در چشم شکارچی
یک لحظه
یک مقطع زمان
سکوتی بی تراز
سر برمیگرداند و به راه خود ادامه میدهد
تقاطع راه ها مقصد نیست
تقاطع راه ها زمان را معلق میکند
چو اشکی روی گونه هایم
پیشنهادی برای گرما درزمستان
دامی برای نفس کوه
انعکاس گریه به طعنه می اندازد
و راهزنان قلب به راه خود میروند
بعد از تقاطع
اورنگ
Oct 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks MPD

by Orang Gholikhani on

Intersection

Intersection of the roads is not the destination

A segment of time,
a moment of dream,
as long as a midday’s nap,
breath of a deer in Winter,
which vaporizes
in caressing of the snow,
eyes in the eyes of the hunter

A moment,
a segment of time,
an unsteady silence,
turns its head and continues on its way

Intersection of the roads is not the destination

Intersection of the roads suspends time,
like a tear on my cheek,
offer of heat in Winter,
a trap for mountain air,
echo, mocking a cry!

And, bandits of the heart go on their way,
leaving behind the intersection

 

Translation by MPD

Original poem by Orang

//www.iroon.com/irtn/blog/30/

 

//iroon.com/irtn/blog/24/


Souri

Do it Orang jon

by Souri on

I'm sure you will love that movie. Strangely it has a connection with your poem, too.

Bon film :)


Orang Gholikhani

thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it. I didn't watch movie you mentioned. I'll try to find it somewhere over the the web.

 

Ghorbanat

Orang


Souri

Beautiful!

by Souri on

Very nice poem, I liked it so much.

This reminded me of a very good old movie with Richard Geer and Sharon Ston : Intersection (1994)

Have you watched it?