حامی ستاره ها

حامی ستاره ها
by Orang Gholikhani
16-Sep-2012
 

تو که حامی رویای ستاره ها شدی

در شبهای دردناک شک

تو نمیدانستی عمق این خواهش را

و من هم نخواستم بدانم

فاصله حقیقت با آرزوی ماه را

یک بی تفاوتی مشترک بود و حال

یک سوءتفاهم

یا یک ناامیدی مشترک

تو ناپدید میشوی درغباریک شب بارانی

و من که آن را خواستم

دنبال تو میگردم هنوز

حمایت تو مسخره میکند ضعف مرا

عشق تو میجوید ریشه قدرت را

آیا باید از هر دو وداع کرد

از زمان تا زمان

قدرت وضعف میابند درد و رنج

همین یک سوءتفاهم فقط

--

به عمق سیاهی خیره شدم

و قلبم را سیاهی شب گرفت

به قلب تنها نباید اعتماد کرد

زیر شکنجه فکرهای مخدوش

به انزوا میرود و حقیقت را میگوید

در انتظار تو

زمان چه آهسته میخرامد در تنگنای تشویش

دگر چه کسی حامی رویای ستاره ها میشود

اورنگ
Sept 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani