حقیقت برهنه

حقیقت برهنه
by Orang Gholikhani
22-Sep-2012
 

بیا مستی بیا خوش باش در این خانه

که حافظ را فراموش کردند این مردمان

بیا برای یک لبخند یک هم آغوشی

که در دل شب روانم شده تار و تنگ

بیا شراب سرخ زیبا ببر ما را به رویا

که تنهائی را در میخانه جائی نیست

بیا ساقی که این مردم نمیفهمند

فرق احساس , عشق و شهوت را

بیا پیر خرابان آباد کن این دل رسوا

که جوانان را حق حرف نیست با این مردمان

برای این مردمان

چند بار گریه باید کرد

 ازعشق

چند سال سکوت باید کرد

با رشک ونیاز

چند عمر پاره باید کرد

از بی حوصلگی

تا پیامت را کسی گوش کند

تا حقیقت را بتوانی برهنه کنی

 

برهنگی گناه است

یا ابهام شفافی و پاکی

بهانه ای برای ساختن یک ایهام

پوشاندن گناه های اعتراف نشده

محو سیاهی قلب زیر سفیدی برف

 

ساقی امشب دل برهنه مرا بپذیر

امشب پر از اشکم چو این ساغر لبالب

آرام به آغوشم بکش

که تا سحرسر بر سینه ات گذارم

اورنگ

Sept 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani