ahosseini
06-Nov-2010
در تأئید حرفهای آقای قراعتی>>>
ahosseini
31-Oct-2010 (2 comments)
این امیر و احمدی پر می‌‌خورد
با شیوخ و پنتاگون بور می‌‌خورد >>>
ahosseini
31-Oct-2010 (one comment)
شال سبز سیدی را پاره کن
راه علم و راه منطق چاره کن
>>>
ahosseini
17-Sep-2010
پز دادن یک زن نقابدر جلو دوربین
و کارلا سارکزی در حجاب اسلامی >>>
ahosseini
15-Sep-2010 (2 comments)
خواهرش را صیغه این یا که آن
می‌کند ازبهرچند تا لقمه نان >>>
ahosseini
08-Sep-2010 (3 comments)
بگوید یکی‌ جانی روزگار
که باشد حقوق بشر سنگسار >>>
ahosseini
04-Sep-2010

Don't talk about Palestine

When you rape a child of nine

>>>
ahosseini
03-Sep-2010 (6 comments)
فلسطین همینجاست >>>
ahosseini
01-Sep-2010
ببین چطور 'دانشجو'
این مردک دروغگو >>>
ahosseini
03-Apr-2010 (one comment)
اصلا شوخي در كار نيست و قضيه كاملا جديست>>>
ahosseini
15-Feb-2010
I am also an admirer of Chomsky>>>
ahosseini
30-Jan-2010
جنتی حیوان بود
جنتی یابوی سرگردان بود >>>
ahosseini
30-Jan-2010
دو تا جوون و کشتن
صدای منو میشنوی >>>