این امیر و احمدی پر می‌‌خورد-هم ‌زه تبره هم ‌ز آخور می‌‌خورد

این امیر و احمدی پر می‌‌خورد-هم ‌زه تبره هم ‌ز آخور می‌‌خورد
by ahosseini
31-Oct-2010
 این امیر و احمدی پر می‌‌خوردبا شیوخ و پنتاگون بور می‌‌خوردجیب او پر از دلار و از ریالهم ‌زه تبره هم ‌زه آخور می‌‌خورد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

It Seems Quite True

by Maryam Hojjat on

About this ambiguous gentelman!


default

این امیر و احمدی پر می‌‌خورد-هم ‌ز تبره هم ‌زه آخور می‌‌خورد

ahosseini


این امیر و احمدی پر می‌‌خورد هم ‌زتبره هم ‌زه آخور می‌‌خورد