جنتی یک جانور - جنتی باشد نفهم

ahosseini
by ahosseini
30-Jan-2010
 

جنتی یک جانور جنتی باشد نفهم جنتی از عقل کم برده است سهم جنتی نادان بود جنتی یک پست بی ایمان بود جنتی ترسو بود جنتی مملو ز گند و بو بود جنتی حیوان بود جنتی یابوی سرگردان بود


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini