ahosseini
06-Nov-2012 (2 comments)
شنيده ام رامنى در مناظره اش از حمايت از احمدى نژاد صحبت كرده>>>
ahosseini
12-Sep-2012 (4 comments)
این نوشته کسیه یک اقلیت مذهبیه>>>
ahosseini
11-Sep-2012
نه در ايران دل من خوش  نه جايى درجهان دارم
به ظاهر قدرت و ثروت چه حالى در نهان دارم
>>>
ahosseini
23-Aug-2012 (7 comments)
در شعر قبل در مورد ناپديد شدن مسعود آورديم كه شك كردن و سئوالات بى جا در مورد جا و مكان رهبر از گناهان كبيره محسوب ميشود>>>
ahosseini
21-Aug-2012 (6 comments)
با تشکر از سلسله مقالات شما مایلم نکاتی را متذکر شوم>>>
ahosseini
18-Aug-2012 (one comment)
داستان شيرها و ببرها
داستان گرگ ها
همچنين كفتارها
روباه ها >>>
ahosseini
16-Aug-2012 (6 comments)
نميدانم كجا مسعود گم شد
كجا درگير با آخوند قم شد >>>
ahosseini
27-Jul-2012 (3 comments)
گر مردى بيا ايران و زن شو
بيا همچون زنان اين وطن شو >>>
ahosseini
11-Jun-2012 (7 comments)
در باره بیانیه اخیر عبدالکریم سروش  >>>
ahosseini
06-Jun-2012 (7 comments)
تصور من بر این بود که حدادعادل به ریاست مجلس نهم خواهد رسید. بنظر میرسه رهبر پست ریاست جمهوری را برای ایشان رزرو کرده >>>
ahosseini
13-May-2012 (7 comments)
Islamic extrism and Islamophbia are the side of the same coin>>>
ahosseini
24-Apr-2012 (7 comments)
در باره تبعیض بر علیه افغان ها و دیگر مهاجران>>>
ahosseini
12-Apr-2012 (one comment)

ايراد نگيرم من، گر شرت كشد بر سر
ايراد من اين باشد، كاين پرچم ايران شد

>>>
ahosseini
04-Apr-2012 (one comment)

به همه آن ها که در مقابل نوگرایی به تهدید, تکفیر و ارعاب متوسل می شوند

>>>