کجا داری می روی - ای آقای موسوی

ahosseini
by ahosseini
30-Jan-2010
 

کجا داری می روی

ای آقای موسوی

توی این ماجراها

دائم تو گم میشوی

دو تا جوون و کشتن

صدای منو میشنوی

یا که مسلمان نیستن

ای رهبر معنوی

منتظری می خواهیم

یک رهبری قوی

خواهر زاده ات را کشتن

کدام وری میدوی

نمیدی خرج شهامت

حتی مثل مولوی(عبدالعزیز(


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini