iranbrave
08-Mar-2012 (3 comments)

به مناسبت روز جهانی زن 

>>>
iranbrave
08-Aug-2011 (one comment)
من وارث قفلهای طلسم شده ام،>>>
iranbrave
11-Jul-2011 (8 comments)
امروز از رفتن بی برگشتش دلم خیلی گرفته بود و این شعر را نوشتم که مرهمی باشد برای دل مجروحم...>>>
iranbrave
20-Jun-2011
My eyes beckoned and you would not forget that look... >>>
iranbrave
19-Jun-2011 (7 comments)
Neda's innocent spirit lives on in every conscience soul>>>
iranbrave
09-Mar-2011 (one comment)

به مناسبت روز جهانی زن

 

>>>
iranbrave
03-Nov-2010
واعظان را بین چه لافی میزنند
حرف از آن عدل الهی میزنند
روی طومار ستمکاری و ظلم
مهری از حکم الهی میزنند >>>
iranbrave
05-Oct-2010
وعده های تو خالی>>>
iranbrave
04-Sep-2010
ما باغ را نجات خواهیم داد>>>
iranbrave
19-Jun-2010 (one comment)

 

In memory of NEDA - We shall make your dreams come true!

>>>
iranbrave
19-Jun-2010 (2 comments)
من ایرانیم،
ایران را دوست میدارم،
خاک پاکش را می‌پرستم >>>
iranbrave
09-Jun-2010 (one comment)
A tribute to all brave Iranians who seek freedom and justice >>>
iranbrave
30-Apr-2010 (3 comments)
شعری برای ایران عزیزم>>>
iranbrave
27-Feb-2010


ای با شکوه تر از سپیده دمان، در آغوش سرافراز قله های بیکران

ای پر امید تر از همه ستاره گان، در اوج سیه شبهای نا امیدی و فغان

>>>
iranbrave
27-Feb-2010

میدانم آنروز می آید که غنچه ها دیگر پرپر نمیشوند در کنج باغچه ها...

>>>