شعر ننگ - برای بیگناهانی چون سکینه آشتیانی

iranbrave
by iranbrave
03-Nov-2010
 


شعر ننگ - برای بیگناهانی چون سکینه آشتیانی

For stoning, execution, torture & so many other crimes

 


Share/Save/Bookmark

Recently by iranbraveCommentsDate
زن ایرانی، معشوقه آزادی
3
Mar 08, 2012
« قفلهای طلسم شده »
1
Aug 08, 2011
« وقتی که تو رفتی »
8
Jul 11, 2011
more from iranbrave