شعر: آنروز می آید

iranbrave
by iranbrave
27-Feb-2010
 

میدانم آنروز می آید که غنچه ها دیگر پرپر نمیشوند در کنج باغچه ها...


Share/Save/Bookmark

Recently by iranbraveCommentsDate
زن ایرانی، معشوقه آزادی
3
Mar 08, 2012
« قفلهای طلسم شده »
1
Aug 08, 2011
« وقتی که تو رفتی »
8
Jul 11, 2011
more from iranbrave