شعر: ایران زنان


Share/Save/Bookmark

iranbrave
by iranbrave
27-Feb-2010
 

 

 

ای با شکوه تر از سپیده دمان

در آغوش سرافراز قله های بیکران

ای پر امید تر از همه ستاره گان

در اوج سیه شبهای نا امیدی و فغان

ای پر بارتر از هر باغ و هر بوستان

در خشکزارهای بی آب و بی باغبان

ای سرمایه هستی، ای چشمه روان

چون طعم شیر بر دهان شیر خواره گان

ای جلوه گاه هر فروغ و هر سیمین جاودان

آن تابنده نورهای شهامت در تاریکی زمان

ای زخم خورده از هجوم تازیان

در بند کشیده تو را کهن آداب اجنبیان

ای آغوش تو مرهم دردهای بی کسان

ای دامان تو گهواره عشق نیک دلان

ای جویبار فرهنگ و سنّت ایران زمین

در خوفناک سخره های قرنهای پر ز کین

ای از تو زاده شد خیّام و حافظ و رودکی

ای از تو زنده شد آزاده نفسهای زندگی

ای معشوقه آزادی و نجابت

مدیون تو هر عشق و محبّت

ای گنجینه اسراِر شهامت

جان کرده فدای حفظِ خاکت

گیسوی تو از رازِ تو گوید

 از خصلتِ آزاد تو گوید

چشمان سیاه بی مثالت

از قدرت هوشیار تو گوید

رخسارِ پر از مهر و صفایت

از صفّتِ والایِ تو گوید

دستانِ نیاسوده و پاکت

از عزم فراوانِ  تو گوید

آن صوت و کلام جانفزایت

از هیبتِ بی همتای تو گوید

 

IRAN ZANAN Video Link:  //www.youtube.com/watch?v=4a17pIaTTCoShare/Save/Bookmark

Recently by iranbraveCommentsDate
زن ایرانی، معشوقه آزادی
3
Mar 08, 2012
« قفلهای طلسم شده »
1
Aug 08, 2011
« وقتی که تو رفتی »
8
Jul 11, 2011
more from iranbrave