مسعود از امریکا
21-Feb-2010 (19 comments)

This is the original Farsi version of a famous poem by Rumi, from Divan-e Shams - There are three (3) English translations provided in the comment section below by Yolanda: Coleman Barks' translation, aka Only Breath; Reynold A. Nicholson's translation; and, Shahriar Shariari's translation - I would like to thank Yolanda for providing these translations for comparative purposes 

>>>
مسعود از امریکا
17-Feb-2010 (17 comments)

با کمال تشکر از استاد جمشید فرزانفر برای دکلمه

 

>>>
مسعود از امریکا
16-Feb-2010 (20 comments)

با کمال تشکر از استاد جمشید فرزانفر برای دکلمه

 

 

>>>
مسعود از امریکا
30-Jan-2010 (30 comments)

The theme of this new blog is patriotism, sacrifice, bravery, and the wonderful glory of our beloved Iran in our hearts, in view of the dangerous demonstrations ahead on the 22nd of Bahman against this illegitimate and brutal regime

>>>
مسعود از امریکا
25-Jan-2010 (33 comments)

قانع مباش، ز این خرده ریز، در اعمال ازادی، و ز این استقلال
گر ازادی کامل نباشد، نیست استقلال، ای برادر، گول مخور، تا وجدانت، اتش گرفته

>>>
مسعود از امریکا
23-Jan-2010 (9 comments)

ای خواهر من، ز این خون سرنوشت، ما را، در بر گرفته
خدایت بر ایمان، مقصودت منظور من، نه محمد، و نه عیسی، ز این عشق، ما را در بر گرفته

>>>
مسعود از امریکا
22-Jan-2010 (11 comments)

غمت ز این مجلس، غصه نباشد، ای ماه رو فردوس
بوستان در یک دست، گلستان در دست دگر، ز این دیوان شمس در قلب، رها باش ای برادر، بس رها

>>>
مسعود از امریکا
21-Jan-2010 (one comment)

در عشق، من در بر گیر، و ازادم مکن
من اسیر، و عشق صاحب، ای پروردگار، ازادم مکن

>>>
مسعود از امریکا
21-Jan-2010 (6 comments)
Seven Advice Of Rumi ... In Farsi >>>
مسعود از امریکا
20-Jan-2010 (2 comments)

اهور مزدا، و اهریمن، در بس جدال
بس غوغا، الهی و ابلیسی، روح خیام شاد، ز این اوضاع و احوال

>>>
مسعود از امریکا
19-Jan-2010 (one comment)

دین و ایمان، در دل نگه دار، حکوت نیست ان دوست، بر کثافت ان زنی
گر قاتی کنی، نه سیاستی، ای رفیق، و نه مذهبی، ای عالم، هر دو به دور ریختی، بی نتیجه، تا ابدیت

>>>
مسعود از امریکا
18-Jan-2010 (one comment)

من عاشق، هر کلمه، ز این شاهنامه، و لبان فردوسی
معشوق من، بر این مثنوی، چشمان مولانا، و تن بر، شیخ حافظ

>>>
مسعود از امریکا
17-Jan-2010 (4 comments)

گر غرب گوید، کاین ایران، نتواند، بر پای خود، بایستد
بر او گو، تو غار نشین بودی، ای بی خبر، حال ادم گشته ای، برو، و سر بر زمین گذار

>>>
مسعود از امریکا
16-Jan-2010 (2 comments)

ای برادر، لطفی کن، و این مرجع موثق، حمایت نما
ما هستیم و این دوست، گر جهانشاه نامش، و لیکن، در امر ثروت، بس گمنام

>>>
مسعود از امریکا
15-Jan-2010

غرور ملت ما، در عظمت کوروش، و پیدا در داریوش
هیچ کم و کسر نباشد، ای برادر، این بدان، بزرگی، در وجود توست

>>>